مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
کارگاه های آموزشی
آموزش
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه