سامانه آموزش و پژوهش

نکات مهم آموزشی

۶ فروردین ۱۳۹۸ 485

1-قرارداد مربیان غیر رسمی 7 روز قبل از شروع دوره جهت بررسی وتامین اعتبار به اداره کل ارسال گردد.


2-گزارش حق التدریس مربیان حداکثر تا سوم هر ماه تحویل  اداره آموزش گردد.


3-کارکرد مربیان بیستم هرماه از پورتال احصاء وحق التدریس بر اساس عملکرد پورتال تنظیم گردد.


4-جهت تعریف دوره تناسب رشته تحصیلی و رشته آموزشی رعایت گردد.


5-تعریف دوره ها با عناوین و رشته آموزشی کارگاه (اماكن ) همخوانی داشته باشد.


6-با توجه به ارتقاء گروه وطبقه مربیان می بایست کلیه مربیان دوره های بازآموزی خود را پس از طی دوره و قبولی و اخذ گواهینامه در پورتال ثبت گردد. (مراحل ثبت نام در دوره بازآموزی مطابق فلوچارت ارسالی)


7-بررسی واحصاءتعهدات وعملکرد وارسال به اداره کل تا پنجم هر ماه


8-پیش بینی دوره وتکمیل آن در فرم اکسل جهت تنظیم دفترچه آموزشی وارسال آن 20روز قبل از سه ماهه


9-اخذ نیازسنجی و نیاز آفرینی شهرستانی از بنگاههای اقتصادی و آموزشی


10-تشکیل پرونده مربیان غیررسمی وثبت سوابق آنان


11-تکمیل اطلاعات اماكن در پورتال سازمان


12-بروز رسانی تجهیزات در سامانه تجهیزات پورتال


13-به جهت محاسبه موظفی فعایت اموزشی، تعریف دوره های مربیان در دهه اول ماه صورت پذیرد.


14-تعریف دوره بصورت یکسره و از ساعت 7:30 لغایت14:30 صورت پذیرد. (برای مربیانی که در قالب ماده61 در شیفت عصر فعالیت می نمایند شیفت صبح را تا 12:30 تعریف گردد.)


15-بهره وری کارگاه و مربی براساس ضریب قبول شدگان / ثبت نام شده ضریب نگهداشت صورت پذیرد ودر بازه سه ماهه به اداره آموزش گزارش شود


16-در حوزه دانشگاه (SCD ) در شیفت صبح از مربی رسمی وپیمانی استفاده نشده و درصورت تعریف دوره در شیفت عصر بصورت بدون هزینه تعریف گردد. لازم بذکر است مراکز SCD  پس از پایان مجوز به مراکز مدیریت مهارت آموزی ارتقاء می یابد.


17-مشارکت در اجرای تعهدات بخش معلولین ، آسیب های اجتماعی ،زندان ومتکدیان با توجه به افزایش تعهدات در سال آتی در دستور کار قرار گیرد.


18-ارائه گزارشات مربوط به آسیب های اجتماعی اعم از مرکز ماده 15،  متکدیان و زندان بر اساس فرمت های ارسالی هر سه ماه یکبار (حداکثرتا تاریخ بیستم آخر ماه هر فصل)


19-نوع مشارکت در تعریف دوره های مشارکتی حتماً انتخاب گردد.(مشارکت نوع اول ، دوم، سوم)


20-قراردادها ماده 61، عقد قرارداد با بخش خصوصی و قراردادهای ماده 17 برای عقد قرارداد با بخش دولتی می باشد. این در حالی است که فرمت قرارداد و فرم درخواست اجرا در هردو یکسان می باشد. در این خصوص میبایست تدابیر لازم جهت زمانبندی مناسب در خصوص ارسال(چهار نسخه) و پیگیری فرمت قرارداد و فرم درخواست قبل از اجرا ، جهت  اخذ شناسه سازمان وامضا کمیته ستادی و... پیش بینی گردد.


21-سایت مرکز از بعد اطلاع رسانی به کارآموزان ومتقاضیان بروز رسانی گردد.


22-بازدید از کارگاههای آموزشی علی الخصوص آموزش پادگان زندان و... با تکمیل فرمت مربوطه انجام ویک نسخه از گزارش از طریق سیستم فرزین به اداره آموزش منعکس گردد. (برای هر دوره آموزشی)


23-تشکیل کمیته آموزش شهرستانی در حوزه طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی جهت دریافت نیازسنجی و شناسایی واحدهای صنعتی وصنفی


الف: اعضا کمیته:


5-نماينده سازمان صنعت معدن و تجارت


2-نماينده اداره كار تعاون و رفاه اجتماعي


3-نماينده اتاق اصناف


4- نماينده ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري


5-نماينده فرمانداري


6-نماينده سازمان جهاد سازندگي


7-نماينده شركهاي صنعتي شهرستان


 


ب: دریافت معرفی نامه از سوی دستگاههای مذکور مبنی بر نیازهای آموزشی واحد صنفی


ج: ارسال فرم شماره یک (درخواست متقاضی )وپیوست یک به انضمام پروانه کسب  به اداره کل جهت طرح در کمیته استانی.


24-آموزش در صنایع با توجه به رویکرد جدید سازمان به آموزشگاههای آزاد نیز موکول شده است این درحالی است که با توجه به اجرایی شدت آین نامه مذکور تعهدات مربوطه از طریق بخش دولتی نیز کارسازی خواهد شد.


25-برای کلیه سرباز مربیان بعنوان مربی در فعالیت آموزشی (حتی در شیفت عصر بنا به نیاز) برنامه مدون و اجرایی تعریف گردد.