سامانه آموزش و پژوهش

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

    

بخش آموزش در صنايع

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ 772

: به آن بخش از آموزش هايي كه براي شاغلين بنگاه هاي اقتصادي (واحد هاي صنعتي؛ معدني) و اصناف در قالب مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت شهرك هاي صنعتي و فضاهای آموزشي اختصاصی ضمن كار و يا در قالب تفاهم نامه در مراکز ثابت زير نظر دفتر آموزش درصنايع بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي اجرا مي گردد، آموزش هاي بخش صنايع گفته مي شود.