سامانه آموزش و پژوهش

تشکیلات آموزش

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ 160
نام و نام خانوادگی: رامین رفیع زاده
سمت: رئیس اداره آموزش،پژوهش و برنامه ریزی
شماره تماس: 33721560 یا تلفن گویای 1670داخلی 236نام و نام خانوادگی: علی رحیمی
سمت:کارشناس مسئول مهارت های پیشرفته
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670 با داخلی 237

نام و نام خانوادگی :سید حبیب قرآنی
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس: 33721560 یا داخلی 1670 با داخلی 237


نام و نام خانوادگی:فاطمه مجدد حسین جانی
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670 با داخلی 235
 
نام و نام خانوادگی: محمد جعفری
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670 با داخلی 235


نام و نام خانوادگی:حمید هماپور
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670

نام و نام خانوادگی:رضا ملکی
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای  1670 
 
نام و نام خانوادگی:سیده مریم رضایی
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670 با داخلی 235