سامانه آموزش و پژوهش

آموزش بیمه بیکاری

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ 491

بیمه بیکاری


شرکت در دوره آموزش مهارتی و دریافت گواهینامۀ مهارت از شرایط برقراری حقوق بیمه بیکاری کارگران اخراجی واحدهای تولیدی و خدماتی است که از سوی شعب تأمین اجتماعی استان مطابق تفاهمنامۀ کشوری مربوط به مراکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند.
کسب مهارتهای جدید مشمولین بیمه بیکاری را جهت ایجاد کسب و کار جدید آماده می سازد.