سامانه آموزش و پژوهش

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

    

آموزش در 18 گروه هدف

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ 964

آموزشهای مهارتی در قالب ارایه اموزشها ی  دولتی در سطح مراکز تابعه  و نیز در  سه نوع مشارکت با عناوین مشارکت نوع اول در سطح آموزشگاههای آزاد استان  و مشارکت نوع دوم در کارگاههای اقماری نهادهای دولتی و خصوصی و مشارکت نوع سوم در قالب قرداد آموزشی ماده 61  با توافق طرفین در 18 گروه هدف ذیل برگزار می گردد:

دانشجویان دانش آموزان سربازان وظیفه زندانیان افراد دارای معلولیت زنان سرپرست خانوار " آسیب دیدگان اجتماعی 
(خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)" معتادین بهبود یافته ساکنین مناطق روستایی متقاضیان مهارت آموزی عشایر ساکنین سکونتگاه غیر رسمی ساکنین مناطق محروم مرزی دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمولان بیمه بیکاری شاغلین بنگاه های اقتصادی زنان خانه دار پناهندگان و اتباع خارجی
1-دانشجویان2 - دانش آموزان 3-سربازان وظیفه4 -زندانیان 5- افراد دارای معلولیت 6- زنان سرپرست خانوار ‎"7- ‎آسیب دیدگان اجتماعی‎ ‎‏(خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)"‏ 8-معتادین بهبود یافته 9-ساکنین مناطق روستایی 10 متقاضیان مهارت آموزی 11-عشایر  12ساکنین سکونتگاه غیر رسمی ساکنین 13-مناطق محروم مرزی  14-دانش آموختگان و ‏فارغ التحصیلان دانشگاهی 15- مشمولان بیمه بیکاری 16- شاغلین بنگاه های اقتصادی17- زنان خانه دار 18-پناهندگان و اتباع ‏خارجی

دانشجویان دانش آموزان سربازان وظیفه زندانیان افراد دارای معلولیت زنان سرپرست خانوار " آسیب دیدگان اجتماعی 
(خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)" معتادین بهبود یافته ساکنین مناطق روستایی متقاضیان مهارت آموزی عشایر ساکنین سکونتگاه غیر رسمی ساکنین مناطق محروم مرزی دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمولان بیمه بیکاری شاغلین بنگاه های اقتصادی زنان خانه دار پناهندگان و اتباع خارجی

دانشجویان               دانش آموزان           سربازان وظیفه       زندانیان   افراد دارای معلولیت               زنان سرپرست خانوار            " آسیب دیدگان اجتماعی (خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)"      معتادین بهبود یافته ساکنین مناطق روستایی        متقاضیان مهارت آموزی      عشایر     ساکنین سکونتگاه غیر رسمی     ساکنین مناطق محروم مرزی دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی     مشمولان بیمه بیکاری         شاغلین بنگاه های اقتصادی   زنان خانه دار  پناهندگان و اتباع خارجی


دانشجویان               دانش آموزان           سربازان وظیفه       زندانیان   افراد دارای معلولیت               زنان سرپرست خانوار            " آسیب دیدگان اجتماعی (خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)"      معتادین بهبود یافته ساکنین مناطق روستایی        متقاضیان مهارت آموزی      عشایر     ساکنین سکونتگاه غیر رسمی     ساکنین مناطق محروم مرزی دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی     مشمولان بیمه بیکاری         شاغلین بنگاه های اقتصادی   زنان خانه دار  پناهندگان و اتباع خارجی

دانشجویان دانش آموزان سربازان وظیفه زندانیان افراد دارای معلولیت زنان سرپرست خانوار ‎" ‎آسیب دیدگان اجتماعی‎ ‎‏(خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)"‏ معتادین بهبود یافته ساکنین مناطق روستایی متقاضیان مهارت آموزی عشایر ساکنین سکونتگاه غیر رسمی ساکنین مناطق محروم مرزی دانش آموختگان و ‏فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمولان بیمه بیکاری شاغلین بنگاه های اقتصادی زنان خانه دار پناهندگان و اتباع ‏خارجیدانشجویان دانش آموزان سربازان وظیفه زندانیان افراد دارای معلولیت زنان سرپرست خانوار " آسیب دیدگان اجتماعی 
(خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)" معتادین بهبود یافته ساکنین مناطق روستایی متقاضیان مهارت آموزی عشایر ساکنین سکونتگاه غیر رسمی ساکنین مناطق محروم مرزی دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمولان بیمه بیکاری شاغلین بنگاه های اقتصادی زنان خانه دار

پناهندگان و اتباع خارجی