مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

سخن رئیس مرکز

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 3161

به نام خداوند علم و عمل

آموزشهای فنی و حرفه ای از سالیان دور بر اصلی ترین شعار "آموزش ببین و کارکن" متمرکز شده است.

طبق جدیدترین تعریف یونسکو "علم با عمل" معنا می شود. در این تعریف جدید ، توانایی ایجاد تغییر ، ملاک با سوادی قرار گرفته است یعنی شخصی با سواد تلقی می شود که بتواند با استفاده از خوانده ها و آموخته ها ی خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند. در واقع این تعریف مکمل تعاریف قبل است زیرا صرفاً دانستن یک موضوع به معنای عمل به آن نیست. در صورتی که مهارت ها و دانش های آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود، آن گاه می توان گفت این فرد انسانی با سواد است.

ما با تمرکز بر این اصل کار خود را دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم به گونه ای شایسته به مردم خدمت نماییم.