سامانه آموزش و پژوهش

آخرين تغييرات قراردادمربيان حق التدريس

۴ شهریور ۱۳۹۶ 1862
آخرين تغييرات قراردادمربيان حق التدريس

باتوجه به ارسال كد شناسه براي مربيان غيررسمي ،آخرين تغييرات فرمت تنظيم قراردادمربيان جهت بهره برداري همكاران تنظيم و قابل بهره برداري ميباشد 

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است