سامانه آموزش و پژوهش

فرم تحقق تفاهم نامه

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ 1607
تكميل فرم برنامه عملياتي تحقق تفاهم نامه

روساي محترم مراكز
احتراما باتوجه به ارسال ليست تفاهم نامه هاي ملي ،بدينوسيله فرم برنامه عملياتي تحقق تفاهم نامه شهرستاني ارسال ميگردد .لذا خواهشمنداست  فرم مذكور تا مورخ23/3/96 تكميل و به اداره آموزش ارسال گردد

فرمت : pdf حجم :153.3408 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است