مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    
جلسه مشترک با مسئول کانون بازنشستگان سپاه  ناحیه تالش جهت برنامه ریزی آموزش های مهارتی

جلسه مشترک با مسئول کانون بازنشستگان سپاه ناحیه تالش جهت برنامه ریزی آموزش های مهارتی

کارگاه های آموزشی
درباره
آزمون
آموزشگاه آزاد
سایر خدمات