مرکز خاتم الانبیاء املش
شماره تماس گویای مرکز42535180-42533190    
معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید املاکی لنگرود

معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید املاکی لنگرود

مرکز آموزش فنی  و حرفه ای  شهید املاکی شهرستان  لنگرود

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید املاکی شهرستان لنگرود

مرکز آموزش فنی و  حرفه ای شهرستان لنگرود

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لنگرود

کارگاه های آموزشی