موسسات کارآموزی آزاد
امام علی علیه السلام  : منافق هرگاه مريض شود سپس سلامت يابد، مانند شترى است كه صاحبش او را بسته است و سپس رهايش كرده اند او نمى داند براى چه او را بسته اند و براى چه رهايش كرده اند.         النهایهفی غریب الحدیث و الاثر ، ج3 ، ص 266