سامانه آزمون و ارزشیابی

اطلاعیه مهم

آزمونهای لغو شده فروردین و اردیبهشت  ماه سال1400 (بدلیل شرایط کرونایی )از تاریخ 26 اردیبهشت لغایت 5 خردادبرگزارخواهد شد

آزمون هماهنگ لغو شده مرحله اول سال 1400 همزمان با آزمون هماهنگ مرحله دوم در 30اردیبهشت برگزارخواهد شد

    
به اطلاع می رساند آزمونهای آنلاین در شهرهای با هشدار قرمز برگزار نمی گردد
و در سایر شهرها در حال حوزه بندی آزمونها می باشیم لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر
در خصوص آزمونهای لغو شده و معرفی به آزمونهای جدید، از پنج شنبه  از طریق پرتال و یا
با واحد آزمون مراکز تابعه ارتباط برقرار نمایید.
با تشکر
    

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    

دفترچه آزمون ادواری مرحله اول سال 1400

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ 33

دفترچه آزمون ادواری مرحله اول سال 14003-13- آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﺎن آزاد(ادواري) آ زﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﺑﺮاي تعیین صلاحیت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ هر ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ، مهارﺗﻲ را ﻛﺴﺐنموده اﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای مهارت آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮﮔﺰار   میﮔﺮدد .ﺿﻤﻨﺎ در دفترچه اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ *  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼیلی ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺎرداﻧﻲ   ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در غیر اینصورت ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ  دوره آموزشی در همان اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮدود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

دفترچه آزمون ادواری مرحله اول سال 1400

دانلود دفترچه آزمون ادواری مرحله اول سال 1400

فرمت : pdf حجم :1218.974 KB