سامانه آزمون و ارزشیابی

سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان          1670

    آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت azmoon@gilantvto.ir    

اهداف و وظایف

۶ خرداد ۱۳۹۶ 441

وظایف سازمانی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

محورهای وظیفه ای اداره سنجش وارزشیابی مهارت
برنامه ریزی آزمونهای استان
پیش بینی وبرآورد برنامه واعتبارات آتی ذیربط
صدور گواهینامه های مهارتی
نظارت و همکاری در اجرای آزمون ها
نظارت وهمکاری در اجرائی نمودن تفاهمنامه های مربوطه
تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده به مقام ما فوق