موسسات کارآموزی آزاد

 امام صادق علیه السلام : عالمان فرمانرواى بر شهرياران هستند.                     (کنز الفوائد،ج2،ص33)

    
فرم و پرسشنامه