مرکز امام خمینی (ره) رودسر
هفته ملی مهارت گرامی باد.    سال 1400 سال  تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها    شماره تماس 01342629841-01342629842    
آقای دکتر غلا محسین  حسینی نیا
ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آقای دکتر غلا محسین حسینی نیا ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

کارگاه های آموزشی
آموزش
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه