مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

کارگاه کارگاه کارآفرینی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه کارآفرینی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

آقای عرب نژاد :
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح مقدماتی )
راه اندازی کسب و کار به روش Lnsie

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
میر سعید عرب نژاد
میر سعید عرب نژاد

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه