مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

کارگاه کارگاه شبکه پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه شبکه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

- تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
امیر کوچکی
کارشناسی ارشد
امیر کوچکی

تجهیزات موجود در کارگاه

رایانه 10 عدد
مانیتور 10 عدد
یک عد دیتا پروژکتور
 کولر اسپیلیت
UPS یک عدد
لپ تاپ 2 عدد

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

تکنسین عمومی شبکه