موسسات کارآموزی آزاد
آموزش های مهارتی هدفمند و اثربخش؛ ضامن توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
    

افتتاح نخستین دهکده الگویی بومگردی کشور

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 368

نخستین دهکده الگویی بومگردی کشور در هشتم شهریور ماه 1398 در رشت افتتاح شد