موسسات کارآموزی آزاد
آموزش های مهارتی هدفمند و اثربخش؛ ضامن توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
    

قوانین و مقررات کسب و کار

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 453

مطالعات توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار استان گیلان (تکاپو) 

دانلود


قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی