مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

کارگاه کارگاه الکتروموتور پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه الکتروموتور استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تعمیر ماشین های الکتریکی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
کامبیز رحیمی
کارشناسی ارشد
کامبیز رحیمی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه