مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

کارگاه کارگاه رنگ کاری چوب پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه رنگ کاری چوب استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

رنگکاری چوب درجه 2 - رنگ کاری چوب درجه 1 - نقاش ساختمان

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
حسن ناطقی
کارشناسی
حسن ناطقی

تجهیزات موجود در کارگاه

تجهیزات رنگ کاری

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه