مرکز خاتم الانبیاء املش
آموزش های مهارتی  و تخصصی در حوزه های علمی و  صنعتی در سال " رونق تـولـید " متمرکز تر خواهد شد
    

کارگاه PLC کنترل ابزار دقیق پیش ثبت نام

در کارگاه PLC کنترل ابزار دقیق استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

--

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

--

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

--