مرکز خاتم الانبیاء املش

سخن رئیس مرکز

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 377

در جهانی که تغییر یک امر اجتناب ناپذیر میباشد همه ما ملزم به حرکت در مسیر تغییرات میباشیم. بی شک نیروی انسانی یک عامل بسیار مهم در این مسیرمیباشد در همین راستا توانمند سازی عامل انسانی به حرکت در این مسیر شتاب خواهد داد. به عبارتی بحث مهارت ومهارت آموزی همگام با تغییر یکی از الزامات جامعه کنونی در تمام زمینه ها میباشد که تاثیرات مهمی را در بهره وری – رشد اقتصادی – کاهش نرخ بیکاری وفقر زدائی خواهد داشت . سازمان آموزش فنی حرفه ای نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکند بنابراین برای ایجاد شغل واشتغال ویا ارتقاء در جامعه امروزی برای تمام اقشار جامعه بالااخص افرا تحصیل کرده داشتن مهارت از ضروریات میباشد.