مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنايع دستي (بافت) پیش ثبت نام

در کارگاه صنايع دستي (بافت) استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

صنايع دستي (بافت)

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مريم خليلي
مريم خليلي

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه