مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

اسامی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان گیلان

۱۵ تیر ۱۳۹۸ 30

امور مالی و بازرگانی

 

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

 

آدرس وب سایت

آدرس

1

آرایه

9111383230

سیروس تخمیری

هردو

 

خ امام خمینی

2

ایده آل

9123715082

مریم درویشی

هردو

 

لاکانی

3

آریان شبکه

9113346806

کبری فیضی

هردو

 

بیستون

4

خضراء

9119360852

زکیه خانزاده

هردو

 

صیقلان

5

سروش

9111302933

بتول طیار

هردو

 

خ امام خمینی

6

ستاره های بلند همت

9367715914

طاهره خدادوست

هردو

 

عطاآفرین

7

صائمی فرد

9112313980

غلامعلی صائمی فرد

هردو

 

خ امام خمینی

8

کادوس

9113314301

فرامرزدهدار

هردو

 

لاکانی

9

کادوس شمال

9111354713

مریم فلاحتی

هردو

 

تختی

10

کفا رایانه

9113317487

مصطفی قلعه کفا

هردو

 

صیقلان

11

مجتمع آموزشی گیلان

9111311800

احمد احمدی

هردو

 

خ امام خمینی

12

هدیه

9111323815

مهرداد خورسند

هردو

 

بیستون

13

پیشتاز

9111385908

صغری فطرتی

هردو

 

 سنگر

14

صدر

9117495603

فاطمه شفقتی

زن

 

خ امام خمینی

15

مطهر

9113344436

محسن محمدی

هردو

 

مطهری

16

الفبا

9111499818

نوشین پورعلی

هردو

 

بیستون

17

جامع گیلان

9113477893

مهناز اسداللهی

زن

 

فلکه گاز

18

شهدای کارگر

9111350467

حسن رجیون

هردو

 

فلکه توشیبا

19

انجو

9113335146

طاهره انجو

هردو

 

لاکانی

20

بوستان

9112351634

ابوالحسن وارسته

هردو

 

سعدی

21

شاهد

9113335146

شاهد حرفتکار

هردو

 

لاکانی

 

الکترونیک

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

فن آفرین

9112342474

صادق دانشکار

مرد

 

لاکانی

2

شعبه پل

9101034934

حسن روحی

مرد

 

گلسار

 

برق

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

 

1

هدیه

9111323815

مهرداد خورسند

هردو

 

بیستون

2

نیرو سازان

9113366941

حجت فرخی راد

هردو

 

سبزه میدان

3

تجهیزبنا

9123409814

رحیم فرابراهیمی

هردو

 

تختی

4

فن آموزان گیلان

9113339125

مجیدعقلی مقدم

مرد

 

علی آباد

 

 

تاسیسات

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

ایستا

9113320715

محمدتقی کریمی

هردو

 

رشتیان

2

تجهیزبنا

9123409814

رحیم فرابراهیمی

هردو

 

تختی

3

خانه تاسیسات وتویه مطبوع گیلان

9113375175

اسمعیل رئوف

مرد

 

خ انصاری

4

تاسیسات مرکزی رشت

9111344763

مهردادامام دوست

مرد

 

سعدی

5

شعبه فنی کاران

9113478951

غلام آتشکار

مرد

 

کوی حسینی

 

 

جوشکاری

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

کاویان

9115995950

حسین علیزاده

مرد

 

اول جاده جیرده

 

 

حمل ونقل

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

پیشگامان عصر

9121547697

علی صفی خانی

مرد

 

سردارجنگل

 

 

 

صنایع پوشاک(خیاطی)

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

شهدای کارگر

9111350467

حسن رجیون

هردو

 

فلکه توشیبا

 

 

 

صنایع چوب

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

بردیا جوب شمال

9116136554

فرید یگانه

مرد

 

اسایش 7

 

 

 

صنایع خودرو

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

فنی کاران

9113478951

غلام آتشکار

هردو

 

تختی

 

 

 

 

 

صنایع دستی(طلاوجواهر)

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

کاسپین گوهر

9113313432

غزاله محوعلی

هردو

 

بلواردیلمان

2

شرف شمس

9363976490

فروغ فرقانی

هردو

 

لاکانشهر

3

مهیار

9387502756

مهیارجعفری

مرد

 

صیقلان

 

عمران

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

آرایه

9111383230

سیروس تخمیری

هردو

 

خ امام خمینی

2

آرایه شمال

9111383230

ناهید فتوحی

هردو

 

خ امام خمینی

3

هدیه

9111323815

مهرداد خورسند

هردو

 

بیستون

4

نیرو سازان

9113366941

حجت فرخی راد

هردو

 

سبزه میدان

5

کارودانش

9113305580

ریاض رضوان

مرد

 

قلی پور

6

خانه سازه ومعماری

9112373684

مصطفی مویدی

هردو

 

چهارراه میکاییل

7

ایستا

9113320715

محمدتقی کریمی

هردو

 

رشتیان

8

آسمانه

9906410023

متین نیکنام

هردو

 

دروازه لاکان

9

پوران پژوهش

9111368730

رضاتن زاده

هردو

 

قلی پور

10

گیلانت

9119338020

قاسم آقاجانی

هردو

 

جنب دبستان نبوت

11

کانون مهارت ایران

9111312510

محمدمعتدل

مرد

 

اول آفخرا

12

آوای فن

9113304810

اسمعیل جعفری

مرد

 

جانبازان

13

خشت اول

9111366022

محمد نیک سرشت

هردو

 

گلسار

14

فرهیختگان نو

9113340940

فرید بویازاده

هردو

 

گلسار

15

فنی کاران

9113478951

غلام آتشکار

مرد

 

تختی

16

امیرکبیر

9118956979

رامتین سهیلی

مرد

 

کیلوکتر5

17

انجو

9113335146

طاهره انجو

هردو

 

لاکانی

 

آرتیمان

09114786240

پونه ابراهیم نژاد

هردو

 

گلسار

 

 

فناوری ارتباطات(موبایل)

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

 

آدرس وب سایت

آدرس

1

پایه فنون

9116134007

محمدفدایی فر

مرد

 

مطهری

2

شعبه پل

9101034934

حسن روحی

مرد

 

گلسار

 


 

فناوری اطلاعات 

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

آرایه

9111383230

سیروس تخمیری

هردو

 

خ امام خمینی

2

ایده آل

9123715082

مریم درویشی

هردو

 

لاکانی

3

آریان شبکه

9113346806

کبری فیضی

هردو

 

بیستون

4

خضراء

9119360852

زکیه خانزاده

هردو

 

صیقلان

5

سروش

9111302933

بتول طیار

هردو

 

خ امام خمینی

6

ستاره های بلند همت

9367715914

طاهره خدادوست

هردو

 

عطاآفرین

7

صائمی فرد

9112313980

غلامعلی صائمی فرد

هردو

 

خ امام خمینی

8

کادوس

9113314301

فرامرزدهدار

هردو

 

لاکانی

9

کادوس شمال

9111354713

مریم فلاحتی

هردو

 

تختی

10

کفا رایانه

9113317487

مصطفی قلعه کفا

هردو

 

صیقلان

11

مجتمع آموزشی گیلان

9111311800

احمد احمدی

هردو

 

خ امام خمینی

12

هدیه

9111323815

مهرداد خورسند

هردو

 

بیستون

13

هیوا شبکه

9111372857

آمنه بهره مند

هردو

 

بیستون

14

گیلانت

9119338020

قاسم آقاجانی

هردو

 

جنب دبستان نبوت

15

پیشتاز

9111385908

صغری فطرتی

هردو

 

  سنگر

16

صدر

9117495603

فاطمه شفقتی

زن

 

خ امام خمینی

17

موج سوم

9118871761

سیدرویا نوری ضیابری

هردو

 

سعدی

18

مطهر

9113344436

محسن محمدی

هردو

 

مطهری

19

ادیبان

9118258244

مهدی عسکری

هردو

 

رشتیان

20

الفبا

9111499818

نوشین پورعلی

هردو

 

بیستون

21

شهدای کارگر

9111350467

حسن رجیون

هردو

 

فلکه توشیبا

22

انجو

9113335146

طاهره انجو

هردو

 

لاکانی

23

شاهد

9113335146

شاهد حرفتکار

هردو

 

لاکانی

24

شعبه پل

9101034934

حسن روحی

مرد

 

گلسار

25

فرهیختگان نو

9113340940

فرید بویازاده

هردو

 

گلسار

 

 

 

کشاورزی

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

کارآفرین

9113335323

حسین متقی طلب

مرد

 

قلی پور

2

مزرعه

9113307577

سپیده کشتکار

هردو

 

حبیب زاده

3

بوستان

9112351634

ابوالحسن وارسته

هردو

 

سعدی

 

 

کنترل ابزار دقیق

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

نیرو سازان

9113366941

حجت فرخی راد

هردو

 

سبزه میدان

2

فن آموزان گیلان

9113339125

مجیدعقلی مقدم

مرد

 

علی آباد

3

فنی کاران

9113478951

غلام آتشکار

مرد

 

تختی

 

 

گردشگری و هتلداری

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

رشته

رشته

جنسیت

 

آدرس وب سایت

آدرس

1

آرایه شمال

9111383230

ناهید فتوحی

گردشگری

 

هردو

 

خ امام خمینی

2

انجو

9113335146

طاهره انجو

گردشگری

 

هردو

 

لاکانی

3

بوستان

9112351634

ابوالحسن وارسته

گردشگری

هتلداری

هردو

 

سعدی

4

شاهد

9113335146

شاهد حرفتکار

گردشگری

 

هردو

 

لاکانی 

 

 

مکانیک و   اتومکانیک

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

رشته

رشته

جنسیت

 

آدرس وب سایت

 

آدرس

1

ایستا

9113320715

محمدتقی کریمی

 

مکانیک

هردو

 

رشتیان

2

نوین گیلان

9112352559

محمود مسیبی

اتومکانیک

 

هردو

 

بلوارخرمشهر

3

شعبه کادوس

9113314301

فرامرزدهدار

اتومکانیک

 

مرد

 

تختی

4

گلساران شمال

9111381524

حسین باغبان

اتومکانیک

 

مرد

 

فخب

 

 

مراقبت وزیبایی

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

جنسیت

آدرس وب سایت

آدرس

1

رزسیاه

9111492260

امیرعلی صبوری

مرد

 

خ فکوری

2

دانوب

9111361342

محمدبصارتی

هردو

 

لاکانی

3

چهره برتر

9119318191

ابراهیم حقیقی

مرد

 

گلسار

4

هنرمندان پایون

9117220020

علی محمدی

مرد

 

گلسار

5

دانیال شمال

9111380678

خمیرانی

مرد

 

چهارراه میکاییل

 

دنیای ابتکار

9117606123

حسین احمد زاده

مرد

 

فلکه گاز

 

 

هنرهای تجسمی   و   هنرهای نمایشی(عکاسی)

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

نام موسس

رشته

رشته

جنسیت

 

آدرس

1

آرایه

9111383230

سیروس تخمیری

تجسمی

 

هردو

 

خ امام خمینی

2

سیماجم

9123032977

حمیدرضا رفعتی


نمایشی


 

معلم به سعدی

3

نگاتیو

9111379974

کامران رهنمای مشتاق

تجسمی

نمایشی

هردو

 

چهرراه میکاییل