مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

استاندارد های آموزشی

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 2903

جهت دیدن لیست و همچنین دانلود محتوای استانداردها

می توانید به سامانه ملی استاندارد مهارت مراجعه نمایید.

سامانه ملی استاندارد مهارت