موسسات کارآموزی آزاد
آموزش های مهارتی هدفمند و اثربخش؛ ضامن توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
    
وبگاههای مرتبط
تفاهم نامه ها
تسهیلات اشتغالزایی