مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنايع دستي 2 پیش ثبت نام

در کارگاه صنايع دستي 2 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

صنايع دستي (چوب فلز سفال ) 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
زهره خانجاني
زهره خانجاني

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه