مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنايع دستي (فرش) پیش ثبت نام

در کارگاه صنايع دستي (فرش) استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

صنايع دستي (فرش)

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
صغري رمضاني نژاد
صغري رمضاني نژاد

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه