مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنايع چوب پیش ثبت نام

در کارگاه صنايع چوب استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

صنايع چوب

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
ژاله سلیمانی
ژاله سلیمانی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه