مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه پرورش ماهیان گرمابی پیش ثبت نام

در کارگاه پرورش ماهیان گرمابی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

پرورش ماهیان گرمابی

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه