مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه پرورش قارچ پیش ثبت نام

در کارگاه پرورش قارچ استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

پرورش قارچ دکمه ای
کارگر سالنهای قارچ دکمه ای

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مهدی شریف نیا
لیسانس
مهدی شریف نیا

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه