مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه کشتکار گلخانه خواهران پیش ثبت نام

در کارگاه کشتکار گلخانه خواهران استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کشتکار گلخانه خاکی - ورمی کمپوست - پرورش گل های آپارتمانی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
فرشته زرعی چیان
کارشناسی
فرشته زرعی چیان

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه