مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه کشتکار گلخانه پیش ثبت نام

در کارگاه کشتکار گلخانه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کشتکار گلخانه

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مهیار لطیفی
لیسانس
mahyar_1973@yahoo.com
مهیار لطیفی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه