مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با منوچهر تک روستا مدیر کارخانه پینک در شهر صنعتی شهرستان رشت.

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 11

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔸 جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با منوچهر تک روستا مدیر کارخانه پینک در شهر صنعتی شهرستان رشت.

🔸محوریت جلسه:
برنامه ریزی جهت صدور مجوز جوار کارگاهی و بین کارگاهی با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش های مهارتی و اعتبار بخشی به مدارک آموزش فنی و حرفه ای، هماهنگی و تعامل بیشتر در خصوص برگزاری دوره های مهارتی در قالب مشارکت نوع دوم و نوع سوم  جهت ارتقای سطح مهارت شاغلین بنگاههای اقتصادی و همچنین معرفی مهارت دیدگان جهت اشتغال.

🔸 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با منوچهر تک روستا مدیر کارخانه پینک در شهر صنعتی شهرستان رشت.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است