مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه خدمات آموزشی(ویژه اصناف) پیش ثبت نام

در کارگاه خدمات آموزشی(ویژه اصناف) استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برنامه ریزی آموزشی
بازرسی از آموزشگاه
آزمونگر

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه