مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنایع غذایی پیش ثبت نام

در کارگاه صنایع غذایی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

دسر ساز مدرن- آشپز سنتی- کباب زن و تخته کار- آشپز غذاهای فوری

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
سمانه پور محمد
سمانه پور محمد

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه