مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

کارگاه کارگاه صنایع چوب پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه صنایع چوب استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

درودگری درج 2 - درود گری درجه 1 - کابینت ساز چوبی درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
روح الله ظهیری
دانشجوی کارشناسی ارشد
روح الله ظهیری

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه