مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

چشم انداز

۱۹ آبان ۱۳۹۵ 1234

10 برنامه براي آموزش فني و حرفه اي

10 برنامه اي که ايران نياز دارد تا در افق 1404 به جايگاه نخست منطقه در آموزش هاي فني و حرفه اي برسد، از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي شناسايي و اعلام شد.

    دفتر مطالعات اجتماعي مرکز پژوهش هاي مجلس علاوه بر بررسي تطبيقي و مقايسه اي شاخص هاي مختلف در آموزش هاي فني و حرفه اي با استفاده از منابع موجود بين المللي اعلام کرد: اين گزارش با رويکردي توصيفي به بررسي برخي شاخص هاي آموزش فني و حرفه اي از قبيل نرخ ثبت نام فني و حرفه اي در دوره راهنمايي و متوسطه، مدت زمان آموزش در دوره هاي مختلف تحصيلي، نسبت تعداد هنرجو به هنرآموز و سرانه توليد ناخالص داخلي مي پردازد.
    همچنين نوع ساختار آموزش نظام رسمي، ترکيب محيط هاي يادگيري، مدت زمان آموزش قبل از اشتغال، دسترسي به تحصيلات تکميلي، روش نيازسنجي آموزشي، درصد زمان آموزش عملي به مجموع آموزش، نحوه تاثيرگذاري بازار کار بر آموزش، تضمين کيفيت، حقوق ساليانه معلمان، روند کاربست چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي و شايستگي هاي غيرفني در چند کشور و ايران از ديگر بخش هاي اين بررسي است.
    نتايج اين تحقيق نشان مي دهد کشور نيازمند توجه جدي به آموزش هاي فني و حرفه اي براي رسيدن به جايگاه نخست منطقه در اين آموزش ها در افق 1404 است. آموزش و تربيت فني و حرفه اي به آموزش و تربيت در قلمرو دنياي کار براي زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقاي شغلي و حرفه اي اطلاق مي شود.
    آموزش و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع است و جنبه هايي از فرآيند آموزشي است که در برگيرنده مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت هاي عملي باشد و فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي علاوه بر آموزش عمومي در بر گيرد.
    اين واژه شامل آموزش و تربيت فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته است. بررسي و مطالعه تطبيقي و مقايسه اي نظام آموزش فني و حرفه اي کشورها در آموزش رسمي نشان مي دهد که کشورهاي جهان از سيستم هاي متفاوت آموزشي برخوردارند اما براي رسيدن به اهداف آموزش فني و حرفه اي يک سيستم منسجم و کارآمد طراحي مي کنند. به منظور کارايي اين سيستم شاخص هايي را مدنظر قرار مي دهند و به آن پايبند مي شوند. در تحليل نتايج به دسته آمده شاخص هايي از قبيل تضمين کيفيت، کاربست نظام صلاحيت هاي حرفه اي ملي، کاربست شايستگي هاي غيرفني، استفاده از نيازسنجي آموزشي از جمله مواردي هستند که کشورها به آنها پرداخته اند.
    با توجه به مقايسه انجام شده نياز به برنامه ريزي براي موارد زير در ايران ضروري است: کاربست رويکرد آموزش مبتني بر شايستگي، کاربست چارچوب صلاحيت حرفه اي ملي، تعيين شاخص هاي کيفيت و شاخص کلان آموزشي، رتبه بندي مراکز و هنرستان هاي فني و حرفه اي و کاربست شايستگي هاي غير فني.
    همچنين مشارکت دهي صاحبان نفع آموزشي، انجام پژوهش هاي تطبيقي و مقايسه اي عميق در نظام هاي آموزشي فني و حرفه اي کشورها، طراحي و تدوين فرايند نيازسنجي آموزشي براي اجرا و توسعه رشته ها، ارتباط مستمر با نهادهاي بين المللي آموزش فني و حرفه اي بر اساس ماده (19) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و توجه به صلاحيت هاي حرفه اي معلمان و هنرآموزان از ديگر موارد ضروري در اين زمينه است.

چشم انداز