مرکز امام خمینی (ره) رودسر
هفته مشاغل گرامی باد    

کارگاه پیش ثبت نام

در کارگاه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

defaultValue

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه