مرکز امام خمینی (ره) رودسر
ششم مرداد روز ملی آموزش های فنی و حرفه ای گرامی باد
    

کارگاه کارگاه درودگری پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه درودگری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه