مرکز امام خمینی (ره) رودسر

بررسی تعهدات اجرایی شهرستان رودسر

۲۹ مهر ۱۳۹۷ 48

بررسی تعهدات اجرایی شهرستان رودسر ور طرح مهارت آموزی محیط کار واقعی و پیگیری روند اجرایی کلینیک کسب و کار. بر اساس گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر، با توجه به اهمیت طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در سطح کشور و تاکیدات ویژه ریاست جمهوری محترم و پیگیری و اجرای استانداری محترم دومین جلسه کارگروهی شورای مهارتی شهرستان رودسر با حضور روسای ادارات دستگاه های ذیربط و فرماندار محترم شهرستان رودسر در محل فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه در ابتدا آقای هادی یوسفی رئیس آموزش فنی و حرفه ای به عنوان دبیر کارگروه طرح مهارت آموزی و کلینیک کسب و کار را تشریح و شرایط اجرا و برش شهرستانی را اعلام نمودند. در ادامه هر یک از مسئولین ادارات مجموعه اقدامات صورت گرفته و پیشنهادات کاربردی خود را مطرح نمودند و در آخر دکتر وارسته فرماندار محترم شهرستان ضمن تاکید بر گسترش مهارت آموزی جهت پایداری در اشتغال خواستار همکاری و اقدام مسئولین ادارات جهت اخذ برش شهرستانی، اجرای طرح مهارت آموزی و همچنین ارایه بانک اطلاعاتی، سرمایه گذاری زیر مجموعه ادارات مرجع مجوز را گردیدند. و اعلام نمودند که این موضوع به طور جد تا حصول نتیجه از طریق دبیر خانه شورای مهارت پیگیری و گزارش صورت پذیرد.

بررسی تعهدات اجرایی شهرستان رودسر