مرکز امام خمینی (ره) رودسر

برگزاری نشست تخصصی در راستای اجرای طرح مهارت آموزی

۲۸ مهر ۱۳۹۷ 49

برگزاری نشست تخصصی در راستای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی بین اداره آموزش فنی و حرفه ای و اداره جهاد کشاورزی شهرستان رودسر. بنا به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر، در راستای اجرای تعهدات آموزشی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی جلسه ای بین ریاست و کارشناسان دو مجموعه فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی شهرستان رودسر برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برش تعهدات شهرستان بحث و گفتگو گردید و مقرر شد تا پایان آبان ماه این طرح اجرایی گردیده و مجموعه اقدامات انجام شده به کارگروه شورای مهارتی شهرستان گزارش گردد.

برگزاری نشست تخصصی در راستای اجرای طرح مهارت آموزی