مرکز امام خمینی (ره) رودسر

برگزاری جلسه شورای مهارت بین کارشناسان

۲۸ مهر ۱۳۹۷ 47

برگزاری جلسه شورای مهارت بین کارشناسان دو مجموعه اداره آموزش فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش شهرستان رودسر. به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر، جلسه تخصصی ارزیابی شناسایی و پرورش دانش آموزان نخبه مهارتی و همچنین نحوه ی برون سپاری آموزش های مهارتی از سوی کارشناسان دو مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی نیز حض

برگزاری جلسه شورای مهارت بین کارشناسان