مرکز امام خمینی (ره) رودسر
هفته مشاغل گرامی باد    

دکتر پاک سرشت رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور

۵ بهمن ۱۳۹۶ 89

دکتر پاک سرشت رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور:
قانون نظام مهارتی ابلاغ شده است ، از استانداردهای مهارتی عدول نمی کنیم ولی تمهیدات برای موفقیت سربازان وظیفه اندیشیده می شود. فرآیندهای کار را مستند کنیم و این پروسه ها را اصِلاح نماییم 
دکتر پاک سرشت: پادگان های ما در حال تبدیل شدن به مراکز توانمند سازی منابع انسانی هستند 
در حوزه نیروهای مسلح ، نوید خوبی است که این فرهنگ سازی صورت گرفته است و از سوی این سازمان نهایت استفاده از امکانات و همکاری برای پیشبرد تفاهم نامه انجام شده است

دکتر پاک سرشت رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور