مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

کارگاه کارگاه ICT8 پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه ICT8 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

الکترونیک

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
خانوم مینویی
خانوم مینویی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه