مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

کارگاه کارگاه ICT3 پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه ICT3 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برنامه نویسی و طراحی وب

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
آقای بهمنی
آقای بهمنی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه