مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

کارگاه کارگاه شبکه پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه شبکه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تکنسین عمومی شبکه - NetWork

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
آقای کوچکی
آقای کوچکی

تجهیزات موجود در کارگاه

10 عدد رایانه
یک عد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

تکنسین عمومی شبکه