مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

کارگاه کارگاه روبوتیک پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه روبوتیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

روبوتیک

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
آقای ندافیان
آقای ندافیان

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

روبوتیک