مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

کارگاه کارگاه ICT2 پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه ICT2 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

AUTOCAD

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
آقای جمال امیدی
آقای  جمال امیدی

تجهیزات موجود در کارگاه

10 عدد رایانه
یک عدد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه